تقویم آموزشی


 
عنوان نیمسال اول نیمسال دوم
اخذ برنامه‌های درسی وتاریخ امتحانات از گروه‌های آموزشی و ثبت در سامانه گلستان سه شنبه 1 الی یکشنبه 20 تیرماه 1400 دوشنبه 1 الی شنبه 20 آذرماه 1400
انتخاب واحد دکتری: 6 تا 10 شهریور / ارشد: 8 تا 10 شهریور 1400 دکتری: 11 تا 15 دی / ارشد: 12 تا 15 دی 1400
شروع کلاس‌ها 27 شهریور 1400 16 بهمن 1400
حذف و تعویض دروس 11 و 12 مهرماه 1400 1 و2 اسفندماه 1400
پایان کلاس‌ها 16 دی ماه 1400 19 خردادماه 1401
ارزشیابی دروس 4 الی 16 دی ماه 1400 7 الی 19 خردادماه 1401
امتحانات دروس مدرسی 18 الی 23 دی ماه 1400 21 الی 26 خردادماه 1401
امتحانات دروس تخصصی 25 دی ماه الی 7 بهمن ماه 1400 28 خردادماه الی 9 تیرماه 1401
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس 18 دی ماه الی 13 بهمن ماه1400 21 خردادماه الی 15 تیرماه 1401
مهلت اعتراض دانشجویان 14 الی 18 بهمن ماه 1400 16 الی 20 تیرماه 1401
ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس 19 الی 23 بهمن ماه 1400 21 تیرماه الی 25 تیرماه 1401