افراد


 

  • فاطمه حسین زاده
  • کارشناس شوراهای تخصصی معاونت آموزشی
  • 3052
  • زهرا دیوسالار
  • مسئول امور مالی معاونت آموزشی
  • 4144
  • معصومه طاهری راد
  • کارشناس دفتر معاونت آموزشی
  • 3145