معرفی


 

bullet گزارش عملکرد ده ساله مدیریت پژوهش و امور آزمایشگاه‌ها 1385 تا 1394

bullet مدیران پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها

دکتر کیومرث مظاهری بادی
دکتر کیومرث مظاهری بادی

1384/11/23 لغایت 1387/7/8

دکتر مجید آقاعلیخانی
دکتر مجید آقاعلیخانی

1387/7/8 لغایت 1389/6/17

دکتر مصطفی محمدیان
دکتر مصطفی محمدیان

1393/2/23 لغایت 1395/3/22

دکتر علی جعفریان دهکردی
دکتر علی جعفریان دهکردی

1395/3/22 تاکنون